«Περί Αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5021484 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”».

ΑΔΑ: Ω7ΤΞΩΗΑ-ΡΣΑ
Ημ. Απόφ.: 10/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP