Περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” με Κωδ. ΟΠΣ:5023616 στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”)»

ΑΔΑ: Ψ456ΩΗΑ-Ε26
Ημ. Απόφ.: 07/05/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP