Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 47678)

ΑΔΑ: ΨΚΟΜΩΗΑ-ΡΘΑ
Ημ. Απόφ.: 01/02/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP