Περί έγκρισης Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 189970 του υποέργου με τίτλο Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων Χαλκίδας

ΑΔΑ: Ψ18ΑΩΗΑ-ΞΧ5
Ημ. Απόφ.: 02/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ18ΑΩΗΑ-ΞΧ5"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP