Περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση τον Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α΄ για το έτος 2020

ΑΔΑ: ΨΩΣ0ΩΗΑ-078
Ημ. Απόφ.: 12/03/2020
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΣ0ΩΗΑ-078"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP