Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Χαλκιδέων – Φιλόδημος II», συνολικού προϋπολογισμού 990.000,00 ευρώ και καθορισμού των όρων διακήρυξης.

ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΗΑ-ΣΜΣ
Ημ. Απόφ.: 20/07/2021
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP