Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την “Προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & των Νομικών Προσώπων αυτού Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ., Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ και των μονάδων της Α΄θμιας, & της Β΄θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2023-2024-2025”, εκτιμώμενης αξίας 790.230,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καθορισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΑΔΑ: ΨΝΜ1ΩΗΑ-9ΘΓ
Ημ. Απόφ.: 29/09/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΜ1ΩΗΑ-9ΘΓ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP