Περί έγκρισης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Χαλκιδέων, από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία και το δημοτικό συνεργείο με Συμφωνία Πλαίσιο για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 2.001.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάση τιμής και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τα έτη 2022-2024

ΑΔΑ: 6ΒΑ2ΩΗΑ-ΠΡΣ
Ημ. Απόφ.: 03/08/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΑ2ΩΗΑ-ΠΡΣ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP