Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο” και Υποέργου 1 αυτής, με Κωδ. (MIS) ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020

ΑΔΑ: 66Μ0ΩΗΑ-ΖΞΧ
Ημ. Απόφ.: 13/11/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/66Μ0ΩΗΑ-ΖΞΧ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP