Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

ΑΔΑ: ΩΘ90ΩΗΑ-2ΜΩ
Ημ. Απόφ.: 06/12/2017
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP