Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων (αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981)

ΑΔΑ: ΩΑΙΦΩΗΑ-Ρ5Ν
Ημ. Απόφ.: 09/01/2018
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP