Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

ΑΔΑ: 6ΜΤ9ΩΗΑ-3Β6
Ημ. Απόφ.: 12/01/2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΤ9ΩΗΑ-3Β6"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP