Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΩΗΑ-ΛΦΓ
Ημ. Απόφ.: 12/04/2019
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP