Περί τροποποίησης της ΑΔΣ 75/2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜΩΗΑ–ΒΣ8) και έγκρισης Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων” που Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΑΔΑ: Ψ4Α5ΩΗΑ-ΨΒΘ
Ημ. Απόφ.: 07/05/2019
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Α5ΩΗΑ-ΨΒΘ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP