Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας»

ΑΔΑ: 6ΚΖ9ΩΗΑ-ΛΒΥ
Ημ. Απόφ.: 22/06/2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΖ9ΩΗΑ-ΛΒΥ"> Αρχείο απόφασης
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP