Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Περιουσίας Χαλκίδας (Δ.Α.Ε.Ε.ΠΕ.Χ.)

Δ.Σ ΔΑΕΕΠΕΧ
Πρόεδρος Κόντου Βασιλική     Αναπληρωτής Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος Χονδρογιάννη Σοφία Αναπληρωτής Σπανός Θεοφάνης
Μέλος Κούκουρας Χρήστος Αναπληρωτής Φρυγανάς Κωνσταντίνος
Μέλος Λαγός Φώτιος Αναπληρωτής Μακρής Αθανάσιος
Μέλος Μιμίκου Στεφανίδου Μαρία Αναπληρωτής Χουλιέρης Νικόλαος
Μέλος Παπαγεωργίου Ηλίας Αναπληρωτής Μπιλάλης Ιωάννης
Μέλος Μπουραντάς Γεώργιος Αναπληρωτής

 

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP