Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(ΆΡΘΡΟ 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων)

1. Ο Δήμος Χαλκιδέων, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά βαθμού, οδός Μεγασθένους & Ληλαντίων, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Χαλκιδέων αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ.7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο Δικηγόρος κ. Γιώργος Μαυρίκης, με στοιχεία επικοινωνίας:

email: dpo@dchalkideon.gr
3. Ο Δήμος Χαλκιδέων ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ.1 στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεση σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ.
4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στην φορητότητα των δεδομένων.
6.Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7.Με το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP