Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των Σχολικών κτηρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 2. Προτείνει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα Σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων Σχολείων, τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας.
 3. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συστέγαση δημόσιων Σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε Σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου Σχολείου.
 4. Συντάσσει, με βάση τις προτάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόταση προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών μονάδων
 5. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούν τον διοικητικό ή τον διαχειριστικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την εκτέλεση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης , στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με το Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α΄163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
 7. Προτείνει στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου ή τρίτων για την ανέγερση διδακτηρίων, την επιλογή οικοπέδων μετά κτηρίων κατάλληλων να χαρακτηρισθούν ως διδακτήρια, την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, την ανέγερση σχολικών κτηρίων, την μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
 8. Εισηγείται στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για την διάθεση λειτουργούντος διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της οργάνωσης συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές.
 9. Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο και στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων.
 10. Εισηγείται και προτείνει στον Δήμο θέματα που αφορούν την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 11. Γνωμοδοτεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου επί θεμάτων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους, κατά την παρ. 4, εδάφιο 26 του άρθρου 94 Ν.3852/2010.

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, έως και τις 30/6/2024, είναι η εξής:

1. Κωνσταντίνος Ζέρβας, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Νέζη.
2. Ζαχαρούλα Νίκα, ως τακτικό μέλος της ΕΛΜΕ Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Μπαϊρακτάρη.
3. Αμαλία Παππά, ως τακτικό μέλος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χαλκίδας, με αναπληρωτή τον Άρη Βενιζέλο.
4. Λάμπρος Γιαννούχος, ως τακτικό μέλος του συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Χαλκίδας, με αναπληρώτρια την Εριφίλη Βουγιούκα.
5. Λεωνίδας Σούλτος, Δ/ντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την Αγγελική Φραντζεσκίδου, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
6. Χρήστος Κακαβάς, Δ/ντης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γιακουμίδη, Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Βασιλικού.
7. Βασιλική Παρασκευή Καμπούρη, δημότης Δήμου Χαλκιδέων, ως εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, με αναπληρώτρια τη Ζαχαρούλα Μιτζιφίρη.
Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων Ευάγγελος Κυριακόπουλος, με αναπληρωτή τον υπάλληλο Αντώνη Πορίχη.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP