Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

Αντιδήμαρχος:
ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2221351801 2221351865

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.
Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κ. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP