Άδειες χρήσης νερού

Περιβάλλον / Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Οδηγίες για την Κατάθεση Αίτησης Άδειας Χρήσης Νερού & Εγγραφής Υδροληψιών
στο ΕΜΣΥ

Από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιείται στους πολίτες ότι όσοι κάνουν χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδροληψιών, οφείλουν να εγγράψουν την υδροληψία στο ΕΜΣΥ και να εκδώσουν Άδεια Χρήσης Νερού.

Ειδικότερα:

1) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ (δηλαδή μετά τις 14-1-14),

Έχουν υποχρέωση για την υποβολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας Χρήσης Νερού. Η υποβολή φακέλου γίνεται με επιβολή προστίμου 150 ευρώ υπέρ πράσινου ταμείου με κατάθεση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ. και στο ΚΑΕ 3517 ή με κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 του Πράσινου Ταμείου.
Η Αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μας (Μπαλαλαίων 22) , εις τριπλούν (πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) καθώς και σε ψηφιακή μορφή (CD εις διπλούν).

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπου προβλέπεται στην αίτηση η οποία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις Κ.Υ.Α. 146896/27-10-14(ΦΕΚ 2878Β/27-10-14) & Κ.Υ.Α. 101123/17-6-15 (ΦΕΚ 1435Β/10-07-15) και ΚΥΑ 170766/19-01-16 (ΦΕΚ 69Β/22-01-16) & τις ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ 100089/23-01-2015 & 101282/14-07-2015

2. Επίσης όσοι πολίτες – χρήστες δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια έως σήμερα πρέπει να προχωρήσουν αρχικά στην Εγγραφή της υδροληψίας τους στο ΕΜΣΥ με καταβολή προστίμου 100 ευρώ στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ. και στο ΚΑΕ 3517 ή με κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 του Πράσινου Ταμείου, Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπου προβλέπεται στην αίτηση & υποβάλλεται στην υπηρεσία μας (Μπαλαλαίων 22) , εις τριπλούν (πρωτότυπο και δύο αντίγραφα). Στη συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην κατάθεση φακέλου για άδεια χρήσης νερού με καταβολή προστίμου 150 ευρώ υπέρ πράσινου ταμείου με κατάθεση στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ο.Υ. και στο ΚΑΕ 3517 ή με κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 96 0100 0240 0000 0000 0266 338 του Πράσινου Ταμείου, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπου προβλέπεται στην αίτηση Η Αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μας (Μπαλαλαίων 22) , εις τριπλούν (πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) καθώς και σε ψηφιακή μορφή (CD εις διπλούν).η αίτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις Κ.Υ.Α. 146896/27-10-14(ΦΕΚ 2878Β/27-10-14) & Κ.Υ.Α. 101123/17-6-15 (ΦΕΚ 1435Β/10-07-15) και ΚΥΑ 170766/19-01-16 (ΦΕΚ 69Β/22-01-16) & τις ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ 100089/23-01-2015 & 101282/14-07-2015
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Μπαλαλαίων 22, και στο τηλέφωνο 2221025301.


 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP