Χρηματοδότηση του Έργου Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Χαλκίδας

Νέα, Οικονομία / Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2017

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε, με απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, Ευγενίας Φωτονιάτα η χρηματοδότηση του έργου :«ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ » στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. . με συνολικό προϋπολογισμό 851.000 Ευρώ.

Το υπό μελέτη έργο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του Δήμου Χαλκιδέων, αλλά και της Στερεάς Ελλάδας, και αποτελεί βασική υποδομή διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Κεντρική και Νότια Εύβοια.
Η μονάδα επεξεργασίας θα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
• Τμήμα Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής
• Τμήμα Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας
• Τμήμα Αερόβιας ωρίμανσης προϊόντος
• Τμήμα Εξευγενισμού του προϊόντος (refining)
• Τμήμα Ηλεκτροπαραγωγής
• Τμήμα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Τα δε υπολείμματα επεξεργασίας των ρευμάτων αποβλήτων από τη ΜΕΑ θα καταλήγουν στο νέο ΧΥΤΥ με χωρητικότητα 350.000m3. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι , η Ένταξη της μελέτης στο Πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας, είναι δεσμευτική για την χρηματοδότηση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP