Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 100 δόσεις στον Δήμο Χαλκιδέων

Νέα, Οικονομία / Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021

Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος Χαλκιδέων εφαρμόζει, σύμφωνα με τον Ν.4764/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4807/2021, την έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως και 100 δόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με βάση τις παρακάτω οδηγίες, να υποβάλλον αίτηση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, έως και 31 Οκτωβρίου 2021.
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ;
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και επιπλέον:
α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της ΚΥΑ.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• εργαζόμενοι που τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή εργασίας λόγω COVID-19,
• είναι άνεργοι,
• ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για ​τον COVID-19,
• ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υπέστησαν μειώσεις μισθωμάτων λόγω COVID-19.
ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
α) Οι οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί από 15.02.2020 μέχρι 30.06.2021.
β) Οι οφειλές προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.02.2020 μέχρι την 11.06.2021.
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία εκτός από τις οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ακινήτων ή της χρήσης αυτών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ;
Εκατό (100) Δόσεις
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ;
α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα είκοσι (20) Ευρώ.
β) Για τα Νομικά Πρόσωπα πενήντα (50) Ευρώ.
ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ;
Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις Εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης.
ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ;
α) Σε περίπτωση Εφάπαξ Καταβολής υπάρχει 100% απαλλαγή από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα κατά περίπτωση πρόστιμα.
β) Αν υπαχθούν σε Πρόγραμμα Δόσεων, απαλλάσσονται κατά ποσοστό το οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ;
α) Αν ο Οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
β) Αν ο Οφειλέτης δεν υποβάλει στον Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων και του Τέλους Παρεπιδημούντων, μαζί με τις Δηλώσεις Φ.Π.Α. και το Εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.
γ) Αν ο Οφειλέτης έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ;
Οι δικαιούχοι της ρύθμισης πρέπει να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.
Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tameio@dchalkideon.gr, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ;
Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα www.dimoschalkideon.gr – e-Υπηρεσίες, μέσω ταυτοποίησης με τους κωδικούς TAXISNET.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ;
Στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, Τηλέφωνα: 2221355167, 2221355168 & 2221355170, καθημερινά 8.00 – 14.00.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP