Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Δημοπρασίες, Προκηρύξεις / Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ο Δήμος Χαλκιδέων, προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για να δημιουργηθεί πολυχώρος πολιτισμού επί της βοιωτικής ακτής πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Το ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να βρίσκεται επί της Βοιωτικής Ακτής και πλησίον του χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδος.
  • Να περιλαμβάνει κτίσμα εμβαδού περίπου 500 τμ.
  • Να περιλαμβάνει επί του αυτού οικοπέδου χώρο εκτάσεως έως 4.000 τμ. Δυνάμενο να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης για τις ανάγκες της χρήσης του κτιρίου και για λοιπές ανάγκες της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Συγκεκριμένα από 15/01/2016 έως και 05/02/2016.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως,εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ώρες στο Δημοτικό κατάστημα (Ληλαντίων και Μεγασθένους), 2ος Όροφος από το τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου. Αρμόδια Μιχαήλ   Δήμητρα, τηλ. 2221355133.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP