Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος Διαβούλευση για τη ΣΒΑΑ

Νέα, Οικονομία, Πολιτική / Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση για τη διαδικασία σύνταξης και εξωτερικής διαβούλευσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Χαλκίδας

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει προσκαλέσει το Δήμο Χαλκιδέων (παράλληλα με τους Δήμους Λαμιέων και το τρίπολο Δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων και Αλιάρτου-Θεσπιέων) να υποβάλει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την πόλη της Χαλκίδας, στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέχρι την 31/10/2018.
Η ΣΒΑΑ είναι ένα σχέδιο που χαρακτηρίζεται ως ολιστικό, πολύ-τομεακό, πολύ-ταμειακό και συμμετοχικό. Ως γενικές προκλήσεις για τη ΣΒΑΑ εντοπίζονται η αναζωογόνηση του αστικού λειτουργικού ιστού της πόλης της Χαλκίδας, η προώθηση της λειτουργίας της ως κινητήριας δύναμης στην ευρύτερη περιοχή επιρροής (σύνολο του Δήμου Χαλκιδέων και όμορες περιοχές), η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, η προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, η ανάκτηση του δημόσιου χώρου και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΣΒΑΑ θα περιλάβει δράσεις που θα αφορούν τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, που θα χωροθετούνται στην πόλη της Χαλκίδας – και ειδικότερα στον αστικό συνεκτικό της ιστό, από τον κόμβο της Αρέθουσας ως το παραλιακό μέτωπο και θα εντάσσονται σε διάφορα πεδία (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενεργειακή απόδοση, βιώσιμη κινητικότητα, προστασία και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος, προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές,, ενεργητική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, και προώθηση της επιχειρηματικότητας).
Κεντρικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι να γίνει η Χαλκίδα βιώσιμη πόλη : με αναβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων του αστικού ιστού που θα επιτευχθεί με συνεκτικές, ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές παρεμβάσεις.
Κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου είναι :
• Η διαμόρφωση «ταυτότητας» στην πόλη, με εναρμόνιση της διαχρονικής της κληρονομιάς και της σύγχρονης κουλτούρας της, έτσι ώστε οι δημόσιοι χώροι να αναδεικνύονται σε αισθητικές και λειτουργικές «γέφυρες πολιτισμού».
• Η βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, με αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών.
• Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη νέων ευκαιριών στο οικονομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι»
• Η επανατροφοδότηση του αστικού ιστού με παρεμβάσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, που θα δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας της πόλης και ταυτόχρονα θα την καθιστούν φιλική κι ανθρώπινη για τον πολίτη.

Η ΣΒΑΑ δομείται ως προγραμματικό και χρηματοδοτικό εργαλείο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και δεσμεύσεις, βάσει της ενεργοποίησης συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία μια Χωρική Στρατηγική μπορεί να αντλήσει πόρους. Σε πρώτη φάση η ΣΒΑΑ δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας μέσω της ήδη δημοσιοποιημένης πρόσκλησης και στη συνέχεια να ενσωματώσει και πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.
Ο Δήμος Χαλκιδέων έχει ήδη συγκροτήσει ομάδα σύνταξης της ΣΒΑΑ, συνεπικουρούμενη από εξωτερικούς συμβούλους, που έχουν προχωρήσει στη συλλογή και αρχική επεξεργασία αναγκαίων στοιχείων. Σε συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία εξωτερικής διαβούλευσης της ΣΒΑΑ, με τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της Χαλκίδας. Η εξωτερική διαβούλευση προβλέπεται να διαρκέσει από 20/7/18 έως 10/9/18 και θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, ως εξής:
1η φάση εξωτερικής διαβούλευσης ΣΒΑΑ: ανάρτηση και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου στο site του Δήμου
2η φάση εξωτερικής διαβούλευσης ΣΒΑΑ: συναντήσεις της ομάδας σύνταξης με φορείς της πόλης
3η φάση εξωτερικής διαβούλευσης ΣΒΑΑ: θεματικά εργαστήρια στη Χαλκίδα

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων προσκαλεί τους φορείς της Χαλκίδας και του Δήμου να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενεργητική εμπλοκή τους στη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Χαλκίδας, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και υποβάλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση [baachalkida@dchalkideon.gr κ. Ζαχαρούλα Ντούρμα], μέχρι 15/7/2018.

Οι φορείς μπορούν να επιλέξουν έναν ή περισσότερους από τους αναφερόμενους στο έντυπο άξονες της ΣΒΑΑ.
Επιπλέον πληροφοριακό υλικό για τη ΣΒΑΑ θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP