Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χαλκιδέων.

Δράσεις, Νέα / Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 70Α του Ν. 3852/2010 (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4604/19), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου, για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, με θητεία που λήγει στις 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους τοπικών γυναικείων/φεμινιστικών συλλόγων/φεμινιστικών οργανώσεων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων .
Μεταξύ των μελών της Επιτροπής περιλαμβάνονται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας είναι α) η συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, η συμμετοχή και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, η εισήγηση και συμμετοχή στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, β) η διατύπωση προτάσεων και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, η λήψη αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, γ) η συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, δ) η συνεργασία με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων καλεί τους τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Χαλκιδέων να δηλώσουν ενδιαφέρον για τον ορισμό ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του μέχρι την 31/10/2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Χαλκιδέων με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων (Φαρμακίδου 15) στην υπάλληλο του Δήμου κα. Φωτεινή Κατώλη
• Με fax στο τηλ. 22210 35000 & 2221076220
• Mε e-mail στη διεύθυνση: fotini.katoli @dchalkideon.gr

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμητρα Σακελλαράκη

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP