Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Χαλκιδέων

Δράσεις, Νέα / Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 4555/18 που αντικατέστησε την παρ. 1 άρθρο 78 Ν. 3852/10, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, προκειμένου να συγκροτήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, με θητεία που λήγει την 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χαλκιδέων.
Μεταξύ των μελών του Συμβουλίου περιλαμβάνονται πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων.
Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι α) η καταγραφή και διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή β) η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών και γ) η διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων δραστηριοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού (παρ. 4 άρθρο 78 Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 79 του Ν. 4555/18).
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων καλεί τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χαλκιδέων να ορίσουν από έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του μέχρι την 31/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Χαλκιδέων με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων (Φαρμακίδου 15) στην υπάλληλο του Δήμου κα. Φωτεινή Κατώλη
• Με fax στο τηλ. 22210 35000 & 2221076220
• Mε e-mail στη διεύθυνση: fotini.katoli @dchalkideon.gr

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

. Δήμητρα Σακελλαράκη

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP