Πρόσκληση Συμμετοχής στη Διαβούλευση διαμόρφωσης της ΣBAA

Δράσεις, Νέα, Οικονομία, Πολιτική / Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΧΕ)

ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

 

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων έχοντας υπόψη:

 1. Την Πρόσκληση με Α.Π. 1649/12-6-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (ΕΥΔ ΕΠ Στερεά Ελλάδα) για την υποβολή Προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
 2. Την εξειδίκευση του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
 3. Την Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού / ΕΥΣΣΑ, σχετικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως «εργαλείων» Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, ΑΠ 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796 / 30-7-2015,

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους Θεσμικούς, Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, καθώς και πολίτες, ομάδες πρωτοβουλιών και συλλογικότητες του Δήμου Χαλκιδέων για την συμμετοχή τους στην ανοιχτή διαβούλευση για την προετοιμασία της πρότασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων

 Ο πυρήνας διαμόρφωσης και  οργάνωσης της ΣΒΑΑ, διέπεται από τα εξής χαρακτηριστικά :

1.  Ο Δήμος Χαλκιδέων πρόκειται να εκπονήσει και να υποβάλει πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την πόλη της Χαλκίδας, στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης της ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέχρι την 31/10/2018.

Η ΣΒΑΑ δομείται ως προγραμματικό και χρηματοδοτικό εργαλείο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και δεσμεύσεις, βάσει της ενεργοποίησης συγκεκριμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία μια Χωρική Στρατηγική μπορεί να αντλήσει πόρους. Σε πρώτη φάση η ΣΒΑΑ δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας μέσω της ήδη δημοσιοποιημένης πρόσκλησης  και στη συνέχεια να ενσωματώσει και πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης.

Το είδος των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων (επενδυτικές προτεραιότητες, ενδεικτικά πεδία παρέμβασης), το ύψος χρηματοδότησης ανά κατηγορία παρέμβασης, το εν δυνάμει συνολικό ύψος της πρότασης ΒΑΑ ,καθώς και άλλα στοιχεία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρότασης, καθορίζονται στην Πρόσκληση (Α.Π. 1649/12-6-2018) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και ειδικότερα στο πεδίο 2 «Οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης στρατηγικών ΒΑΑ/ΟΧΕ»

Ο Δήμος Χαλκιδέων, παράλληλα και στο πλαίσιο ανάπτυξης  της ΣΒΑΑ, θα αξιοποιήσει ήδη δρομολογημένες δράσεις, ενώ θα προωθήσει πρωτοβουλίες αξιοποίησης πρόσθετων πόρων από Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ,  από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, καθώς και από εθνικούς και λοιπούς πόρους.

 

2.  Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της ΣΒΑΑ και την εξειδίκευσή της σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τις 7/7/2018 με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος φορέων και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα με συνολική διάρκεια έως 7/9/2018

1ο επίπεδο διαβούλευσης ΣΒΑΑ: ανάρτηση και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου στο site του Δήμου

2ο επίπεδο διαβούλευσης ΣΒΑΑ: συναντήσεις της ομάδας σύνταξης με  φορείς της πόλης

3ο επίπεδο διαβούλευσης ΣΒΑΑ: θεματικά εργαστήρια στη Χαλκίδα

 

3.  Λόγω του αστικού χαρακτήρα των ΣΒΑΑ η προτεινόμενη χωρική εφαρμογή του σχεδίου αφορά στη «λειτουργική αστική περιοχή παρέμβασης» που οριοθετείται από την είσοδο της Χαλκίδας στην περιοχή της Αρέθουσας έως την κεντρική παραλιακή ζώνη της πόλης.

Η οριοθέτηση αυτή λειτουργεί σε δύο επίπεδα :

Αφενός, επαναξιοποιεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης και αφετέρου αναδεικνύει το «πρόσωπο της ενδοχώρας», κεφαλαιοποιώντας τον πλούτο της. Δημιουργεί μια «γέφυρα» ανάμεσα στις φυσικές γέφυρες της Χαλκίδας, διασυνδέοντας τα χαρακτηριστικά του τόπου, τις μνήμες του και την κουλτούρα του με σύγχρονες δράσεις στην οικονομία και στις υπηρεσίες.

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης θα αξιοποιήσει συνέργειες με άλλες περιοχές του Δήμου κυρίως σε ότι αφορά την ανάδειξη πολιτιστικής – ιστορικής ταυτότητας και της ευρύτερης αύξησης της επισκεψιμότητας στον Δήμο Χαλκιδέων.

 

4.  Κεντρικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι να γίνει η Χαλκίδα βιώσιμη πόλη : με αναβάθμιση των ποιοτικών παραμέτρων του αστικού ιστού που θα επιτευχθεί με συνεκτικές, ολοκληρωμένες και πολυλειτουργικές παρεμβάσεις.

Κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου, που αποτελούν και τη βάση της διαβούλευσης, είναι :

 • Η διαμόρφωση «ταυτότητας» στην πόλη, με εναρμόνιση της διαχρονικής της κληρονομιάς και της σύγχρονης κουλτούρας της, έτσι ώστε οι δημόσιοι χώροι να αναδεικνύονται σε αισθητικές και λειτουργικές «γέφυρες πολιτισμού».
 • Η βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, με αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών.
 • Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη νέων ευκαιριών στο οικονομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι»
 • Η επανατροφοδότηση του αστικού ιστού με παρεμβάσεις σε υποδομές και υπηρεσίες, που θα δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας της πόλης και ταυτόχρονα θα την καθιστούν φιλική κι ανθρώπινη για τον πολίτη.

 

5.  Οι βασικές έννοιες που διατρέχουν οριζόντια τις κατευθύνσεις του σχεδίου είναι :

Ανοιχτό Διαχρονικό Μουσείο : Η πόλη αφηγείται την ιστορία της από την Αρέθουσα ως την Αγία Παρασκευή και στη συνέχεια στον Καράμπαμπα σε μια διαδρομή διαχρονικών μνημείων πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στη διαδρομή αυτή δημιουργείται νέος πόλος στη Δημοτική Αγορά, με τη φιλοσοφία της πραγματικής έννοιας της αγοράς, δηλαδή της συνάθροισης και της συμμετοχής πολιτών σε δράσεις και στην ζωή της πόλης.

Αειφορία και περιβάλλον : Ενθαρρύνοντας το «λιγότερο αυτοκίνητο» στο κέντρο, βελτιώνοντας το «ενεργειακό αποτύπωμα» της πόλης, εμπλουτίζοντας το δημόσιο χώρο και αναβαθμίζοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Σύγχρονη και βιώσιμη πόλη : Η πόλη επενδύει σε ψηφιακές εφαρμογές και καινοτομία, στην παροχή σύγχρονων και προσβάσιμων υπηρεσιών και στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικής και κοινωνικής οικονομίας.

 

6.  Συνοψίζοντας :

Η Χαλκίδα χαρακτηρίζεται από μακραίωνη και συνεκτική ιστορία. Οι μύθοι της, η αρχαιότητα, η Ενετική περίοδος, η Οθωμανική περίοδος, οι νεώτεροι Ελληνικοί χρόνοι της νεοκλασσικής αρχιτεκτονικής, το αχρονολόγητο αιώνιο φαινόμενο του Ευρίπου, συναντώνται στο λειτουργικό αστικό της κέντρο.

Η ιστορική της συνέχεια σ΄αυτό το χωρικό επίπεδο -από τη θάλασσα στη στεριά και πάλι στη θάλασσα –  δημιουργεί τις «γέφυρες πολιτισμού» ανάμεσα στα Μουσεία, τα Μνημεία, τις Εκθέσεις και τα πολιτιστικά δρώμενα – γεγονότα. Η ροή της ιστορίας και η πολιτιστική δημιουργία συνδέονται και γίνονται πόλος έλξης και πηγή ζωντάνιας για την πόλη.

Επιδίωξη της ΣΒΑΑ Χαλκίδας είναι η ιστορία και ο πολιτισμός να πλαισιωθούν από δυναμικές και καινοτομικές παρεμβάσεις  και να γίνουν κινητήρια δύναμη για να επαναξιοποιθεί ο αστικός ιστός, να εμπλουτιστεί σε υποδομές και να επανατροφοδοτηθεί με επιχειρηματικές ευκαιρίες και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ζωή.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη ΣΒΑΑ της Χαλκίδας και θεωρώντας ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας, μιας νέας δυναμικής για την πόλη, καλούμε όλους, φορείς και πολίτες, στη διαβούλευση με στόχο να εκπονήσουμε ένα σχέδιο που θα είναι :

 • Αναπτυξιακό – γιατί παράγει προστιθέμενη αξία
 • Δημιουργικό – γιατί καλλιεργεί και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την συμμετοχή
 • Εξωστρεφές – γιατί απευθύνεται σε όλους και ελκύει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες
 • Βιώσιμο – γιατί διαθέτει ενδογενή δυναμική για πολλαπλασιαστικά οφέλη.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

 

 

Ερωτηματολόγιο ανοικτής διαβούλευσης ΣΒΑΑ Χαλκίδας

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Θεματικό Εργαστήρι

Πρόταση Δράσης – Έργου ΣΒΑΑ Χαλκίδας

 

Πληροφορίες: 2221355198 – 2221355115

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP