Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας

Αντιδήμαρχος:
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2221351601 2221099666

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5. Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.
Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP