:
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων, με τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
  2. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
  3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στη χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
  4. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά στη χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.
  5. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  6. Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.
graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP