Αντιδήμαρχος:
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, με τις εξής αρμοδιότητες:
1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν.
3852/2010, για θέματα Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης.
2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά.
3. Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και
την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και
περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP