ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦAΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜAΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡIΩΝ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔEΩΝ» προϋπολογισμού 51.695,00 Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ 2018

Α.Ο.Ε. 447-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP