Συνοπτικός διαγωνισμός για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Η 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τις εργασίες για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χαλκιδέων έτους 2018» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Τρίτη 29/05/2018 και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Α.Ο.Ε. 248-2018 REQ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP