Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Η Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την Παροχή «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Δήμου Χαλκιδέων προϋπολογισμού 45.049,20 Ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 2018 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ, που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των υπηρεσιών. Οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο και ανά είδος υπηρεσίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης επί ποινή αποκλεισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:30 π.μ. Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να πρωτοκολληθούν στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2018 ώρα 10:30 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α.Ο.Ε.517-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP