Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων, κτιρίων Δήμου Χαλκιδέων

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση των «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦAΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜAΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡIΩΝ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔEΩΝ» προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ για το έτος 2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:30 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗ 2019-2020

Α.Ο.Ε. 225-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP