Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων»

Προκηρύξεις, Υπηρεσίες / Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 49.959,60 Ευρώ με Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, ώρα 14:00 που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους (5ος όροφος).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για το σύνολο των υπηρεσιών της Μελέτης, οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος υπηρεσίας και συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης επί ποινή αποκλεισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στην αρμόδια επιτροπή του Δήμου, την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, ώρα 14:00 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22213-55172-3) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α.Ο.Ε. 285-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΑΥ Β327 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP