Τροποποίηση του Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας

Περιβάλλον / Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιήθηκε η αρ. 11404/22-01-2021 Απόφαση Ανάρτησης του Δασικού χάρτη της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας που τροποποιήθηκε με το αρ. 113929/07-06-2021 τροποποίηση, κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταλητικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει 5/2/2021 και λήγει την 23/3/2022.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 12η/4/2022.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP