Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους, την 27η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018):
1. Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για το έργο: «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών με δικαίωμα αγοράς των ειδών με την καταβολή είκοσι (20) ισόποσων τριμηνιαίων μισθωμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 643.468,00€ και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων έργου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 1.554.600,00 € και καθορισμός των όρων διακήρυξης.
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 για την ανάθεση «Προμήθειας ειδών προστασίας και ασφάλειας προσωπικού κοινωφελούς εργασίας και εργαζομένων του Δήμου».
5. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Ανακήρυξης αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων με τίτλο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ για το έτος 2020-2021.
6. Έγκριση της αρίθμ. 37/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ που αφορά την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020.
7. Έγκριση της αρίθμ.44/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ που αφορά τον Απολογισμό του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ Εσόδων-Εξόδων χρήσεως 2019.
8. Κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου εντός του Νέου Κοιμητηρίου Χαλκίδας.
9. Παροχή εξουσιοδότησης σε Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP