Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο “Επισκευή – Κατασκευή μονώσεων σχολικών μονάδων”

Έργα, Προκηρύξεις / Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06-06-2018, ημέρα Τετάρτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

ΦΑΥ-ΣΑΥ

ΤΕΧΝ.ΠΕΡ.ERGO

προυπολογισμος μονωσεις

προμετρησημονωσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ετεπμονωσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 228-2018 ΑΔΑΜ

γενικη και ειδικη συγγραφη

τιμολογιο μονωσεις

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP