Ανοιχτός Διαγωνισμός για το έργο “Συντήρηση κτιριακών δομών και εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων”

Έργα, Προκηρύξεις / Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04-06-2018, ημέρα Δευτέρα, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00μ.μ.

Τιμολόγιο Μελέτης

ΣΑΥ

ΦΑΥ

Τεχνική περιγραφή

ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός μελέτης

Προμέτρηση

ειδικη συγγραφη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αντιστοίχιση Αρθρων με ΕΤΕΠ

227-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP