Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Έργα, Προκηρύξεις / Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

1. Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Χαλκιδέων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Κ.Α.:30-7326.0078) », με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ].

2. Επικοινωνία

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση   www.dimoschalkideon.gr/ Προκηρύξεις/ Έργα. Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2221355160, &  FAX επικοινωνίας 22210-35000, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κυριάκου Ελένη.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όλοι  οι οικονομικοί φορείς, τόσο οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσο και  οι αλλοδαποί , οφείλουν να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στα άρθρα 99 & 100  του Ν.3669/2008,  όπως ισχύουν για την Α1 τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη των εργασιών Οικοδομικά ανέρχεται σε 48.607,00 € (χωρίς ΓΕ, ΟΕ , Απρόβλεπτα,  ΦΠΑ) και η δαπάνη των εργασιών Οδοποιίας  ανέρχεται σε 38.159,00 € (χωρίς ΓΕ, ΟΕ , Απρόβλεπτα,  ΦΠΑ)

5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όλοι  οι οικονομικοί φορείς, τόσο οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα όσο και  οι αλλοδαποί , οφείλουν να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας  που ορίζονται στο άρθρο  100  του Ν.3669/2008,  όπως ισχύουν για την Α1 τάξη του ΜΕΕΠ κατηγορίας έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

6. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.420,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης

Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

8. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

02-07-2018, ημέρα Δευτέρα, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ.

9. Φάκελοι προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών

ορίζεται η 06-07-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

12. Χρηματοδότηση

Από το Πρόγραμμα Πιστώσεις Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτηρίων , με Κ.Α. 30-7326.0078

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΟΔΥΩΗΑ-Σ95

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚ ΔΗΜ ΣΥΜ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

276-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

20180209-TEYD_v1.0

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP