Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ”Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς ”

Έργα, Προκηρύξεις / Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμος Χαλκιδέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ”Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ Δροσιάς ” με προϋπολογισμό 52419,35 ΕΥΡΩ (χωρίς
ΦΠΑ)/ 65.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr/ Προκηρύξεις/ Έργα. Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνα 2221355155, & FAX επικοινωνίας 22210-35000, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δάφνη Παπανέστη.
Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ- ΠΕΤΕΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

τεχνική περιγραφή έργου

προυπολογισμός

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΣΑΥ-min

ΦΑΥ

τιμολόγιο-min

teyd

NEA ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

494-2018 ΑΔΑΜ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP