ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Αντικείμενο της σύμβασης προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζόμενων του Δήμου Χαλκιδέων , προϋπολογισμού 146.619,71 ευρώ με ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα ειδή τους όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν κατά είδος τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 146.619,71 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και μέχρι την εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων όχι πέραν του τριμήνου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 22-10-2018 ώρα 08:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δευτέρα 29-10-2018 16:00 μ.μ

467-208 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΠ 2018_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP