Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Η Τρίτη 21-11-2017 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ΔΕ Ανθηδόνας, ΔΕ Ν. Αρτάκης, ΔΕ Ληλαντίων, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Τρίτη 14-11-2017 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 21-11-2017 και ώρα 16:00 μ.μ.

Α.Ο.Ε. 627-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Μελέτη Ηλεκτρολογικό υλικό 2017_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP