Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού

Δημοπρασίες, Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Η Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 16:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων – ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και εργαλείων καθαρισμού του Δήμου Χαλκιδέων & των Νομικών Προσώπων αυτού ΔΟΑΠΠΕΧ, ΔΟΠΠΑΧ, και των μονάδων της Α΄ Βάθμιας, συνολικού προϋπολογισμού 273.969,85 € με ΦΠΑ έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών η Δευτέρα 14-05-2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 16:00 μ.μ.

218-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2018_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP