Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Τετάρτη, 16 Μάιος 2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης – πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 120.700 , 00 ευρώ με
Φ.Π.Α . για το έτος 2018.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-
2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Αλεξίου Μαρία & , Κούμαρο Αντώνη) οδός Ληλαντίων & Μεγασθένους και στα τηλέφωνα 2221355173-2221355172 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 58026

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ

ΜΕΛΕΤΗ 2018_signed

256 -2018 ΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP