Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός «Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων»

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 226.628,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος.

Α.Ο.Ε. 143-2019 ΑΠΟΦAΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Μ.Ε.Α. ΚΗΜΔΗΣ

 

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP