Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου:«Kατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χαλκιδέων Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

Έργα, Προκηρύξεις / Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimoschalkideon.gr/ Προκηρύξεις/ Έργα. Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνα
2221355141, & FAX επικοινωνίας 22210-35000, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παρασκευή Κούκουρα.

ΦΑΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΑΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

148 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP