Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Προκηρύξεις, Προμήθειες / Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής
ύλης, προϋπολογισμού 105.125,00 ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 77116 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ

Α.Ο.Ε. 193-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP