Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/12/2020

Νέα, Συνεδριάσεις / Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: “Έργα στήριξης τοπικής κοινωνίας ΔΕ Αυλίδας”, στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο αλληλεγγύης το οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
3. Έγκριση των δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2020 και των ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που εκδόθηκαν για την πληρωμή τους.
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ.γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147) και έγκριση όρων και τεχνικής προδιαγραφής για την ανάθεση προμήθειας ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία του Covid-19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € με Φ.Π.Α.
5. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και έγκριση όρων και τεχνικής προδιαγραφής για την ανάθεση προμήθειας Χειρουργικών μασκών για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού covid19, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.406,00 € με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση της υπ. αρ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την έκθεση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
7. Έγκριση της υπ. αρ. 48/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά την 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας.
8. Προέγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου οικ. Έτους 2020.
9.Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σε συμμόρφωση με την αρίθμ. Α432/2017 τελεσίδικη απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας
10.Διαγραφή βεβαιωμένου χρηματικού ποσού από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου σε συμμόρφωση με την αρίθμ. Α90/2018 τελεσίδικη απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP