Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/4/2020

Συνεδριάσεις / Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, δ) το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, την Τρίτη 21 Απριλίου και από ώρα 13:00 μ.μ. έως 15:00μ.μ., για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς) της υπηρεσίας με τίτλο: ”Κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων” , προϋπολογισμού 105.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την καταβολή δαπάνης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας.
3. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

Περισσότερα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP